Wat gaat er precies gebeuren?

Wat de bijbel voorzegt over de eindtijd

De tijdlijn van de 7-jarige Verdrukking

De Bijbel, voornamelijk het Bijbelboek Openbaring, vertelt veel over de eindtijd, en met name over de Verdrukking. Hieronder kun je een beknopte samenvatting vinden van wat de Bijbel vertelt over deze tijd. Op de website eindtijd.nl vind je meer informatie en heldere video’s.

DE HUIDIGE TIJD

De eindtijd wordt opgedeeld in verschillende fases. Eerst zal er een toename zijn in oorlogen, aardbevingen, hongersnood, besmettelijke ziektes, er zullen bijzondere tekenen in de lucht zijn en de mensen zullen steeds meer vol van zichzelf zijn. Er staat ook in de Bijbel dat Damascus in een dag verwoest zal worden. We zien nu dat er dagelijks veel strijd is in Damascus, en met nucleaire wapens is de verwoesting in 1 dag niet ondenkbaar. De Bijbel noemt verschillende landen die een rol zullen spelen in de eindtijd, zoals Rusland, China en Iran. Hier vind je meer details over landen die genoemd worden in de bijbel.

DE OPNAME VAN DEGENEN DIE IN CHRISTUS GELOVEN (DE GEMEENTE)

Omdat het overgrote gedeelte van de mensheid zich van God afkeert en de maat van de zonde vol is komen er zeven jaar van oordelen van God. Voordat deze tijd aanbreekt neemt God de mensen die in Hem geloven op naar de hemel, omdat Hij gezegd heeft dat Zijn toorn niet over Zijn gemeente zal komen.

Eerst zal er de opstanding zijn van degenen die in Christus geloofd hebben, deze mensen zullen samen met de christenen die op dat moment op aarde zijn naar de hemel opgenomen worden. Er zullen dan dus miljoenen mensen verdwijnen. Waarschijnlijk zal de media dit verklaren als een ontvoering door aliens. Tegenwoordig zie je ook steeds meer in het nieuws over ufo’s en buitenaards leven, zodat dit een goede dekmantel zal zijn om deze verdwijning te verklaren.

DE 7-JARIGE VERDRUKKING

In de eerste 3,5 jaar zal er een wereldheerser opstaan, vanuit een tijdperk van tien koningen/koninkrijken. Drie van deze tien zullen ten val komen en de zeven andere koningen/koninkrijken zullen hun macht geven aan deze wereldheerser, de Bijbel noemt hem anti-christ. Hij zal een verbond met Israël maken en zijn regering naar Jeruzalem verplaatsen. Er zal ook een nieuwe tempel gebouwd worden. De wereldheerser, de anti-christ zal na 3,5 jaar zijn ware gezicht laten zien en als god vereerd willen worden. Er zal een groot beeld komen op het tempelplein in Jeruzalem, wat op een gegeven moment ook zal kunnen spreken.

Er zal een moment komen tijdens de Verdrukking dat je het teken van het beest aan kunt nemen, een teken aan het voorhoofd of de rechterhand. De Bijbel noemt het getal van dit teken 666. Als je dit teken aanneemt, schaar je je bij het rijk van satan, haal je de toorn van God op de hals en is eeuwige redding niet meer mogelijk. Zonder dit teken kun je niet kopen of verkopen, dus het zal erg moeilijk zijn om dan nog in de maatschappij te kunnen functioneren.

Overzicht van Gods oordelen in de 7-jarige Verdrukking
Omdat de maat van de zonde op dit punt vol zal zijn, zal God Zijn oordelen over de wereld voltrekken. De rampen zullen in hevigheid toenemen in deze 7 jaar, met een climax in de tweede 3,5 jaar, die de Bijbel de ‘Grote Verdrukking’ noemt.

Gedurende de Verdrukking zal de mensheid steeds liefdelozer en gewelddadiger worden. Het voedsel zal schaarser worden. Een vierde deel van de mensheid zal sterven door oorlogen, hongersnood, de pest en wilde dieren. Er zal een enorme aardbeving zijn die de gehele planeet betreft. Bergketens en eilanden zullen hierdoor verplaatsen, grote kosmische brokstukken zullen de aarde treffen. Hierdoor zullen er tsunami’s en vulkanische activiteit ontstaan. Er zal vuur op de aarde regenen waardoor er overal branden ontstaan. Er worden winden losgelaten die bergen splijten en rotsen aan stukken breken. Na deze oordelen zal er nog ongeveer 60% van de aardbevolking in leven zijn.

Hierna komt er een nieuwe serie oordelen. Er zal een bloedvuurregen zijn, een meteorietinslag, waardoor een derde van alle wereldzeeën in bloed verandert, een zeer grote tsunami waardoor een derde deel van alle schepen vergaat, een derde deel van de waterbronnen raakt vergiftigd, en de zon, maan en sterren zullen verduisterd worden.

Een huiveringwekkend hoofdstuk van Openbaring gaat over demonische sprinkhanen die mensen op de aarde maanden zo pijnigen dat ze de dood zoeken maar deze niet vinden. Deze demonen zullen degenen die tot geloof gekomen zijn in God niets doen, omdat God ze hiervoor beschermt.

Opnieuw komt er een nieuwe serie oordelen. 1. Degenen die het merkteken van het beest hebben krijgen kwaadaardige gezwellen. 2. De zee zal veranderen in bloed en al het leven in de zee zal sterven. 3. Rivieren en waterbronnen zullen ook veranderen in bloed. 4. Er zal extreme hitte zijn. 5. Er zal volkomen duisternis zijn in het koninkrijk van de anti-christ. 6. De rivier de Eufraat droogt op. 7. Er zal een aardbeving zijn zoals nooit tevoren, de stad Babylon (mogelijk Rome, een groot onderdeel van het rijk van de anti-christ) zal in drie stukken uiteenvallen, andere steden storten in en sommige bergen zullen niet meer te vinden zijn. Ook zullen er hagelstenen van zo’n 26 kg per stuk uit de hemel vallen. Na deze oordelen zal er geen sprake meer zijn van een geordende samenleving. Energievoorziening, openbaar vervoer, banken etc. zullen bijna niet meer functioneren.

De anti-christ zal zich aan het einde van de zeven jaar met een groot leger klaarmaken voor een strijd tegen Israël. Er zal dan een grote aardbeving zijn en Jezus zal fysiek terugkomen op de Olijfberg in Jeruzalem. Hij zal de anti-christ doden met de adem van Zijn mond en het 1000-jarige vrederijk zal beginnen.

HET 1000-JARIGE VREDERIJK

Na de zeven jaar van ellende zal er 1000 jaar van vrede over de hele wereld zijn, waarin Jezus Christus vanuit Jeruzalem de wereld zal regeren. Er zullen paradijselijke omstandigheden zijn, dieren die vleeseters zijn worden planteneters en een lammetje zal samen kunnen leven met een leeuw.

Aan het begin van dit tijdperk zullen de gelovigen die tijdens de Verdrukking gestorven zijn opgewekt worden om samen met Jezus en de gemeente van Christus regeren. De Heere Jezus zal aan het begin van deze 1000 jaar de volken oordelen, waarin Hij als koning met al de vijanden van Israël afrekent.

Aan het einde van het vrederijk zal de duivel losgelaten worden en opnieuw proberen nog velen te verleiden om tegen Jeruzalem te strijden. Deze strijd zal hij verliezen, want de Heere zal een einde maken aan de verleidingen van de duivel en hem voor eeuwig in de poel van vuur werpen.

De eeuwigheid

Alle mensen die ooit geleefd hebben zullen eens voor de troon van God komen te staan. Hier worden wij allemaal geoordeeld voor wat we in dit leven gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad. Er zullen twee eeuwige bestemmingen zijn; de hemel voor degenen die Christus aangenomen hebben en de hel voor de mensen die Christus afgewezen hebben en tegen hun geweten in gehandeld hebben.

Ik kan me voorstellen dat dit alles zwaar te verteren is, maar ik zou je willen vragen om het te onderzoeken. God is een levende God, vraag Hem of Hij je de waarheid wil laten zien. Of Hij je wil leiden als je de Bijbel leest. Hij laat zich vinden. God hield al van je voordat je geboren werd en wil een relatie met jou. God vindt het vreselijk als je Zijn redding niet aanneemt en eeuwig verloren gaat. Hij wil de eeuwigheid met je doorbrengen, zodat je voor altijd gelukkig zult zijn.

 

Adviezen voor in de 7-jarige Verdrukking

Vraag God om leiding

God hoort je altijd, of je nu hardop of in jezelf tegen Hem spreekt. Stel je vertrouwen op Hem. Hij wil je helpen in deze tijd en kracht geven. Je hoeft het Hem alleen maar te vragen.

Ga de Bijbel lezen

God spreekt door de Bijbel, dit is niet zomaar een boek, maar het ‘levende boek’. Hierdoor wil God je leiden en onderwijzen door Zijn Heilige Geest. In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring staat veel geschreven over de Verdrukking. Ten tijde van dit schrijven wordt er gewerkt aan een door AI herschreven Bijbel. Dit is een verdraaide versie van het Woord van God. Een papieren versie van 2023 of eerder is het meest betrouwbaar.

Vertel anderen over Gods reddingsplan

God wil dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen behouden wordt. Hij wil jou gebruiken om mensen te vertellen dat ze gered kunnen worden door het geloof in de Heere Jezus.

Neem het teken van het beest niet aan

Als je het teken van het beest aanneemt kies je voor het rijk van satan. Jezus zegt: ‘Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen bang voor God die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel’ (Mattheus 10:28). Dat laatste is niet Gods wil, maar Jezus wil er mee aangeven dat er veel meer op het spel staat dan het behoud van ons huidige leven. Meer over dit teken kun je vinden in het stuk over de Verdrukking.

Wees standvastig en houd je blik gericht op het eeuwige

In de Bijbel gaat het vaak over volharden. Het leven van een christen is veelal niet makkelijk, al veel christenen hebben geleden om hun geloof. Maar door God te blijven vertrouwen en te gehoorzamen kunnen we met Hem overwinnen. En als kind van God is er geen zinloos lijden, het lijden van deze wereld zal ook voor meer heerlijkheid zorgen in de komende wereld.

In Romeinen 8 staat: ‘En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’